• شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  انتقال آب و پمپاژ شبکه اصلی سد احمدبیگلو

 • شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  سد زنوز

 • شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  شبکه اصلی پایاب سد سبلان

 • شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  آبیاری و زهکشی سد زنوز چوخورزمی

 • شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  احداث مخازن و تاسیسات آبرسانی میاندوآب و چهاربرج

جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها