• شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  سد زنوز

 • شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  سد زنوز

 • شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  پروژه احداث مخازن و تاسیسات آبرسانی میاندوآب

 • شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  انتقال آب و پمپاژ شبکه اصلی سد احمدبیگلو