مدیران و هیئت مدیره شرکت

1- احمد فیض اله بیگی
مدیر عامل و عضو هیت مدیره شرکت تبریز تیک  ، فارغ التحصیل 1355 ، از دانشکده فنی دانشگاه تبریز  ،  فوق لیسانس مکانیک
2- زانیار فیض اله بیگی
رئیس هیت مدیره شرکت تبریز تیک  ، فارغ التحصیل سال 1385 ، لیسانس مکانیک – سیالات
3- آرام فیض اله بیگی
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تبریزتیک،  فارغ التحصیل 1389 ، لیسانس عمران – عمران