• كارفرما: سازمان آب منطقه اي استان آذربايجان شرقي و اردبيل
  • مشاور : مهندسين مشاور آشناب
  • زمان اجرا: 1372 الي 1373
  • مشخصات پروژه :

-کانالهای آبیاری و زهکشی بطول 2/1 کیلومتر
-گابیون بندی و احداث کانال آب آور از رودخانه کلوربطول 5/1 کیلومتر
-احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ 1 واحد
-لوله گذاری با لوله فولادی 300 بطول 3 کیلومتر
– نصب تجهیزات برقی و مکانیکی ایستگاههای پمپاژ