• کارفرما : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
  • مشاور : مهندسین مشاور فرازآب
  • زمان اجرا : 1388 الی 1391
  • مشخصات پروژه :

-خاکبرداری مخازن شامل حدود 30000 مترمکعب حفاری سنگی با چکش هدرولیکی (پیکور)

-احداث مخزن 15000 مترمکعبی میاندوآب

-احداث مخزن 10000 مترمکعبی چهاربرج

-احداث شیرخانه و اجرای محوطه سازی های مربوطه