• كارفرما : سازمان آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل
  • مشاور : مهندسين مشاور آشناب
  • زمان اجرا : 1371 الي 1373
  • مشخصات پروژه :

-احداث کانالهای آبیاری بالاینینگ بتنی بطوط 5/3 کیلومتر
– عملیات گابیون بندی در ساحل رودخانه بطول 5/1 کیلومتر
-احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ جهت پمپاژ آب از رودخانه قزل اوزن 2 واحد
-لوله گذاری با لوله های فولادی 300 بطول 5/2 کیلومتر
-تهیه و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات برقی ومکانیکی ایستگاههای پمپاژ
– دایک خاکی جهت انحراف رودخانه قزل اوزن به سمت ایستگاههای پمپاژ