• كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان آذربايجانغربي
  • مشاور : مهندسين مشاور سختاب
  • زمان اجرا : 1382 الي 1384
  • مشخصات پروژه :

– لوله گذاری لوله های بتنی سایز 800 الی 500 فاضلابی و تحت فشار بصورت شمع و پانل گذاری درعمقهای 3 الی 6 متر بطول 5/4 کیلومتر
– اجرای ساختمان تلمبه خانه فاضلاب شماره 10 شهر میاندوآب درعمق 7 متر همراه با شمع و پانل گذاری
– اجرای منهولهای درجا و پیش ساخته 100 عدد
– نصب تجهیزات برقی و مکانیکی از جمله الکترو پمپهای لجن کش درتلمبه خانه شماره 10 و ساختمان و تجهیزات دیزل ژنراتور اضطراری