• كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي
  • مشاور: مهندسين مشاور آبران
  • زمان اجرا : 1381 الي 1385
  • مشخصات پروژه :

-لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر 250 الی 600 بطول 25 کیلومتر
-احداث منهولهای پیش ساخته 650 عدد