• كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان آذربايجانغربي
  • مشاور : مهندسين مشاور سختاب
  • زمان اجرا : 1380 الي 1383
  • مشخصات پروژه :

-لوله گذاری با لوله های بتنی باقطار 500 الی 1200 میلیمتر در عمقهای 4 الی 7 متری
شمع کوبی و پانل گذاری جهت نگهداری ترانشه ووجود آب زیر زمینی در عمق 3 متر
– عملیات بتن ریزی درجا 8000 مترمکعب