• كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي
  • مشاور : مهندسين مشاور سختاب
  • زمان پروژه : 1373 الي 1375
  • مشخصات پروژه :

-محدوده خطوط اصلی و فاضلاب خیابانهای مارالان ، تربیت ، حافظ ، ارتش جنوبی ، امام تا چهارراه شریعتی
-لوله گذاری با لوله های بتنی 1200 در عمق 7 متربطول 8 کیلومتر
-لوله گذاری با لوله های بتنی باقطر 1000 بصورت نقبی ,عبور از میدان شهرداری تبریز بطول 5/2 کیلومتر
-احداث منهولهای درجا و پیش ساخته 200 عدد