• كارفرما : شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي
  • مشاور : مهندسين مشاور زيستاب
  • سال اجرا : 1387 الی 1391
  • مشخصات پروژه :

– احداث ایستگاه پمپاژ شامل 23 دستگاه انواع پمپ با تجهیزات
– عملیات لوله گذاری لوله های پلی اتیلن بطول 12 کیلومتر
– عملیات احداث سوله
– عملیات احداث ساختمانهای بهره برداری و پست برق 20کیلو ولت
– عملیات نصب تجهیزات برقی و مکانیکی ایستگاهها از جمله نصب 23 دستگاه الکترو پمپ همراه با کلیه تجهیزات از جمله 2دستگاه جرثقیل دروازه ای