• کارفرما : شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
  • مشاور : مهندسین مشاور پراهوم
  • برآورد هزینه پیمانکاری : بر اساس فهرست بهای 88 ، حدود 57 میلیارد ریال
  • پیشرفت فیزیکی : 10%
  • مشخصات پروژه :

-احداث بند انحرافی بر روی رودخانه زنوزچای

-ساماندهی رودخانه زنوز همراه با عملیات گابیون بندی

-لوله گذاری شبکه های اصلی و نیمه اصلی شامل لوله های 150 تا 900 میلیمتری به طول حدود 110 کیلومتر

-عملیات خاکی جاده های سرویس خطوط لوله و ساماندهی رودخانه حدود 1400000 مترمکعب

-عملیات تسطیح اراضی حدود 1100000 مترمکعب