• کارفرما : شرکت آب منطقه ای اردبیل
  • مشاور : مهندسین مشاور فرازآب
  • برآورد اولیه پیمانکاری : بر اساس فهرست بهای سال 1387،یکصدوده میلیارد ریال
  • مشخصات پروژه :

-احداث کانال ذوزنقه ای به طول 12 کیلومتر با پوشش بتنی و با اجرای ورقهای ژنوممبران (شامل کانال اصلی و کانال های سمت چپ و راست سد سبلان)

-احداث فلوم به طول 3/6 کیلومتر به صورت بتن مسطح

-احداث یک رشته سیفون با لوله فولادی به قطر 2000 میلیمتر به طول 2/4 کیلومتر

-احداث جاده های سرویس و عملیات خاکی همراه با انفجار 700000 متر مکعب

-اجرای عملیات بتنی 55000 مترمکعب ، میلگرد 1900 تن

-احداث پل بتنی بر روی رودخانه قره سو جهت عبور لوله سیفون فولادی 2000 میلیمتری بصورت روگذر بطول حدود 400 متر