• كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي
  • مشاور : مهندسين مشاور فرازآب
  • زمان پروژه : 1375 الي 1377
  • مشخصات پروژه :

-لوله گذاری با لوله های بتنی با قطر 250 الی 500 بطول 20 کیلومتر
-احداث منهولهای بتنی درجا 480 عدد