• كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان آذربايجانشرقي
  • مشاور : دفتر فني شركت آب و فاضلاب آذربايجانشرقي
  • زمان اجرا : 1373 الي 1374
  • مشخصات پروژه :

-لوله گذاری با لوله های بتنی از سایز 250 الی 600 بطول 15 کیلومتر
-احداث منهولهای بتنی درجا به تعداد 410 عدد