• كارفرما : شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي
  • مشاور : مهندسين مشاور آشناب
  • زمان اجرا : 1383 الي 1385
  • مشخصات پروژه :

– احداث عملیات اجرایی بندانحرافی روی رودخانه علی چای و سرریز آن
– احداث کانال بتنی انتقال
– احداث حوضچه های ترسیب و تغذیه به تعداد 8 عدد
– حجم عملیات خاکی 500000 متر مکعب
– عملیات خاکریزی و کمپکت 300000 متر مکعب
– عملیات خاکبرداری 200000 متر مکعب
– عملیات بتن ریزی 8000 متر مکعب