• كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي
  • مشاور : مهندسين مشاور سختاب
  • زمان پروژه : 1376 الي 1380
  • مشخصات پروژه :

-لوله گذاری با لوله های بتنی ، آزبست سیمانی وپلی اتیلن سایز 200 الی 500 میلیمتر در عمق های 5 الی 7 متری بصورت شمع کوبی ، پانل گذاری و داربست جهت نگهداری ترانشه بدلیل ریزشی و بادی و زیر تراز آب بودن بطول 32 کیلومتر
– احداث ساختمان پمپاژ شماره 14 و نصب تجهیزات برقی و مکانیکی آن
– احداث منهولهای درجا و پیش ساخته 950 عدد