• كارفرما: سازمان آب منطقه اي استان آذربايجان شرقي و اردبيل
  • مشاور : مهندسين مشاور آشناب
  • زمان اجرا : 1373 الي 1374
  • مشخصات پروژه :

– منبع بتنی به ظرفیت 2000 متر مکعب
– لوله گذاری و تاسیسات برقی و مکانیکی مربوط به شیر خانه ورودی و خروجی