شرکت تبریز تیک درزمینه هایی همچون سدهای خاکی ، سازه های مختلف هیدرو لیکی ، کانالهای آبیاری و زهکشی ، حوضچه های تغذیه مصنوعی ، تاسیسات شهری از جمله شبکه توزیع و جمع آوری آب و فاضلاب و خطوط انتقال ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب ، تاسیسات وتجهیزات برقی و مکانیکی تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، ابنیه های سنگین بتنی ، انواع مخازن دارای تجارب عمده ای میباشد .

 

زمینه فعالیت شرکت :
شرکت به لحاظ 1- سابقه کار 2- کارشناسان متخصص اجرایی درزمینه های مختلف 3- دفتر فنی توانمند 4- ماشین آلات و تجهیزات سنگی راهسازی و ساختمانی از ظرفیت کاری کافی جهت اجرای پروژه های زیر میباشد :
– سد های خاکی همراه پرده آببند ، هسته رسی ، انواع تزریق ، کالورت ، سرریز ، برج آبگیر و سازه های وابسته
– کانالهای آبیاری و زهکشی ، لاینینگ کانالها و سازه های مختلف هیدرو لیکی
– عملیات خاکی مربوط به حوضچه های تغذیه مصنوعی
– تاسیسات شهری شبکه های توزیع و جمع آوری آب و فاضلاب
– خطوط انتقال آب و گاز همراه با عملیات سندبلاست ، اپوکسی ، نوار پیچی و کوتینگ ، حفاظت کاتودیک
– سیستم های لوله رانی ، پایپ جکینگ اززیر جاده های اصلی و خطوط راه آهن
– حفاظت ترانشه های عمیق خطوط لوله بویژه درمناطق آبدار و ریزشی به روش شمع کوبی و پانل گذاری
– ایستگاههای پمپاژآب ، تلمبه خانه های فاضلاب بویژه درعمق های زیاد ودرشرایط ریزشی و درزیر تراز آب
– تاسیسات و تجهیزات سنگین برقی و مکانیکی و موتور خانه ها و سیستم های اطفا حریق و خطوط آتش نشانی و پست های برق
– تصفیه خانه های آب و فاضلاب
– ابنیه سنگین بتنی انواع مخازن آب و سوخت
– ساختمانهای صنعتی ، انواع سوله
– کارهای خاکی و راهسازی